Leden

Privacyverklaring voor leden van KWB Appels

  

 1. ALGEMEEN

KWB Appels hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

KWB Appels houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit houdt in dat:

KWB Appels is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt, dan kun je contact opnemen via:

KWB Appels – André Van Hauwermeiren (secretaris)
avhauwer@gmail.com
0478/082 051

 

 1. WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

 

 1. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

We kunnen volgende gegevens van je vragen, bewaren, verwerken voor hogervermelde doelstellingen:

 

 1. WIE VERWERKT DE GEGEVENS?

De gegevens worden verwerkt door:

 

 1. VERSTREKKING AAN DERDEN

Je gegevens kunnen aan een derde partij verstrekt worden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden:

Persoonsgegevens kunnen ook gedeeld worden met andere derden, indien je ons daarvoor een uitdrukkelijke toestemming geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden.

 

 1. PUBLIEKE GEGEVENS

Sommige gegevens kunnen gepubliceerd worden op de website van KWB Appels, in de lokale pers of op beeldschermen in het kader van een KWB activiteit.

Leden die niet akkoord gaan met de publicatie van gerichte foto’s, dienen ons te contacteren.

 

 1. BEWAARTERMIJN

KWB Appels houdt de gegevens niet langer bij dan nodig voor het doel waarvoor ze werden verstrekt.

KWB Appels houdt in geen geval de gegevens langer bij dan 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap.

Beeldmateriaal op de website en in archieven kan langer worden bijgehouden ifv een historisch overzicht.

 

 1. BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 1. JE RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren. 

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan)

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Je eigen gegevens bekijken in Korpus, de gegevensbank van KWB nationaal

Als KWB lid kan je ook de eigen gegevens in Korpus inkijken en laten aanpassen. Dit kan via www.kwb.be/mijngegevens. Hoe werkt het? 

 

 1. KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

 1. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

KWB Appels kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 22/05/2018.